ISSN 1300 - 1973

Quick Search
An Examination of the Potential Usage of Alternative Energy Systems in Ship Technology [GMO SHIPMAR]
GMO SHIPMAR. 2018; 24(214): 5-18

An Examination of the Potential Usage of Alternative Energy Systems in Ship Technology

Kenan Yiğit
Faculty of Naval Architecture and Maritime, Yildiz Technical University, Istanbul, Turkey

Around 9096 of global trade is carried through the international shipping industry. This rate is the most important indication that the maritime sector has an important share in the world trade. With the increase in trade volume, new ships will be included in the system, more fuel will be consumed and
more emissions will be released. For this reason, the International Maritime Organization (IMO) draws attention to the energy efficiency activities on the ships in order to reduce their adverse effects, identifying the energy saving potentials and encourages the sector in this regard.
In this study, the use of renewable energy sources such as solar and wind energy systems and the use of alternative energy sources such as shore-side power application on the ships have been examined to reduce marine fuel consumption and minimize exhaust gas emissions. Current informations about the use of alternative energy systems in the ship technology have been given. Moreover, it is aimed to contribute to the future predictions of the maritime sector representatives by mentioning the new generation ship designs and projects.

Keywords: Ship, electrical energy, solar energy, wind energy, shore-side power supply

Gemi Teknolojisinde Alternatif Enerji Sistemlerinin Kullanım Potansiyelinin İncelenmesi

Kenan Yiğit
Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Gemiler, küresel ticaretin yaklaşık 9680'ini gerçekleştirmektedir. Bu oran, denizcilik sektörünün dünya ticaretinde önemli bir paya sahip olduğunun en önemli göstergesidir. Ticaret hacminin artması ile yeni gemiler sisteme dâhil edilecek, daha fazla yakıt tüketilecek ve daha fazla emisyon yayılacaktır. Bu nedenle, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) gemilerden kaynaklı olumsuz etkileri azaltmak ve enerji tasarruf potansiyellerini ortaya çıkarmak amacıyla enerji verimliliği faaliyetlerine dikkat çekmekte ve sektörü bu konuda teşvik etmektedir.
Bu çalışmada, yakıt tüketimini azaltmak ve egzoz gazı emisyonlarını minimum seviyeye indirmek için gemilerde güneş ve rüzgâr gibi yenilenebilir enerji kaynakları ile kıyıdan enerji temini gibi alternatif enerji kaynaklarının kullanılmasına yönelik çalışmalar incelenmiştir. Gemi teknolojisinde alternatif enerji sistemlerinin kullanımına yönelik güncel bilgiler verilmiştir. Ayrıca, yeni nesil gemi tasarımlarına ve projelere değinilerek denizcilik sektörü temsilcilerinin gelecek öngörülerine katkı sunulması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Gemi, elektrik enerjisi, güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi, kıyıdan enerji temini

Kenan Yiğit. An Examination of the Potential Usage of Alternative Energy Systems in Ship Technology. GMO SHIPMAR. 2018; 24(214): 5-18

Corresponding Author: Kenan Yiğit, Türkiye
LookUs & Online Makale