ISSN 1300 - 1973

Quick Search
GMO SHIPMAR: 24 (214)

Volume: 24  Issue: 214 - 2018

RESEARCH ARTICLE
1.An Examination of the Potential Usage of Alternative Energy Systems in Ship Technology
Kenan Yiğit
Pages 5 - 18
Gemiler, küresel ticaretin yaklaşık 9680'ini gerçekleştirmektedir. Bu oran, denizcilik sektörünün dünya ticaretinde önemli bir paya sahip olduğunun en önemli göstergesidir. Ticaret hacminin artması ile yeni gemiler sisteme dâhil edilecek, daha fazla yakıt tüketilecek ve daha fazla emisyon yayılacaktır. Bu nedenle, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) gemilerden kaynaklı olumsuz etkileri azaltmak ve enerji tasarruf potansiyellerini ortaya çıkarmak amacıyla enerji verimliliği faaliyetlerine dikkat çekmekte ve sektörü bu konuda teşvik etmektedir.
Bu çalışmada, yakıt tüketimini azaltmak ve egzoz gazı emisyonlarını minimum seviyeye indirmek için gemilerde güneş ve rüzgâr gibi yenilenebilir enerji kaynakları ile kıyıdan enerji temini gibi alternatif enerji kaynaklarının kullanılmasına yönelik çalışmalar incelenmiştir. Gemi teknolojisinde alternatif enerji sistemlerinin kullanımına yönelik güncel bilgiler verilmiştir. Ayrıca, yeni nesil gemi tasarımlarına ve projelere değinilerek denizcilik sektörü temsilcilerinin gelecek öngörülerine katkı sunulması amaçlanmıştır.
Around 9096 of global trade is carried through the international shipping industry. This rate is the most important indication that the maritime sector has an important share in the world trade. With the increase in trade volume, new ships will be included in the system, more fuel will be consumed and
more emissions will be released. For this reason, the International Maritime Organization (IMO) draws attention to the energy efficiency activities on the ships in order to reduce their adverse effects, identifying the energy saving potentials and encourages the sector in this regard.
In this study, the use of renewable energy sources such as solar and wind energy systems and the use of alternative energy sources such as shore-side power application on the ships have been examined to reduce marine fuel consumption and minimize exhaust gas emissions. Current informations about the use of alternative energy systems in the ship technology have been given. Moreover, it is aimed to contribute to the future predictions of the maritime sector representatives by mentioning the new generation ship designs and projects.

2.Confined Spaces in Ships and Analysis of Occupational Accidents
Adem Viran, Barış Barlas
Pages 19 - 36
Bu çalışmada gemi inşaatı sektöründe kapalı alanlarda yapılan çalışmaların iş sağlığı ve güvenliği yönünden incelenmesi amaçlanmıştır. Tersanelerde yeni inşa ya da tamir bakım çalışmalarında kapalı alanlarda yapılan faaliyetleri sıralanarak karşılaşılan riskler ve nedenleri irdelenmiştir. Ulusal ve uluslararası mevzuatta bu konu ile ilgili düzenlemelere kısaca yer verilmiştir. Kapalı alanlarda gerçekleşen kaza verileri örnek bir kaza üzerinden Biçimsel Güvenlik Değerlendirmesi yöntemi ile analiz edilerek risk faktörlerinin azaltılmasına yönelik tespitler ortaya konulmaya çalışılmıştır.
In this study, it is aimed to analyze the occupational health and safety in confined spaces in shipbuilding industry. Confined spaces in new construction, repair and maintenance are summarized and the risks are analyzed. In national and international legislations, regulations related to occupational health and safety are briefly mentioned. A specific confined space accident example were analyzed by using the Formal Safety Assessment method to identify the determinants of reducing risk factors.

3.Global Fatigue Assessment for Deepvvater Semi-submersible
Özgür Özgüç
Pages 37 - 53
Yarı batık açık deniz yapıları petrol ve doğal gaz sektöründe yaygın olarak kullanılır. Özellikle arama, sondaj, kurulum ve konaklama amaçlarında hizmet vermektedir. Derin ve sert sularda operasyon yapabilmek için dizayn edilirler. Yorulma, açık deniz çelik yapılar için kaçınılmaz problemlerden biri olarak bilinir. Tasarıma bağlı olarak, birçok bağlantı yapılarını içeren yarı batıklar özellikle yorulma yaralanmasına maruz kalırlar. Yorulma analizleri, tasarım aşamasında tekne yapısının yeterli bir yorulma mukavemetine sahip olması için detaylı bir şekilde yapılır. Bu çalışmanın temel amacı, derin su yarı-batık yapının yorulma hasarını hesaplamak ve yorulma ilişkili dizayn faktörleri ile birlikte yapısal bileşenleri dikkate alarak 40 ~ 400 yıl için ömür yeterliliğini teyit etmektir. Elde edilen sonuçlar özetlenip tartışmaya açılmıştır.
Semi-submersible off-shore rigs are widely operated in offshore oil and gas industry, especially it serves the purpose of drilling, exploration, installation and accommodation purposes. It is designed for operating in deep waters and harsh environments. Fatigue damage is known as one of the unavoidable problems for offshore steel structures. Depending on the design type; a semi-submersible hull structure consists of connections that are prone to fatigue damage. Fatigue analyses should be carried out during the design stage so that the hull structure can have an adequate fatigue life. The main objective of this study is to calculate global fatigue damage and confirm the adequacy of the deepvvater semi-submersible rig for 40 ~ 400 years life, where the structural components with respective design fatigue factors are accounted for. The results and insights derived from the present study are summarized and discussed.

4.Impact Analysis of Semisubmersible Pontoon - Pile
Özgür Özgüç
Pages 54 - 66
Açık deniz yapı birimleri, insan yaşamı, çevresel felaketler ve yapının tamamen kaybı gibi ciddi etkilere ve kayıplara yol açabilecek karmaşık tesisler olarak bilinir. Ayrıca, inşaat ve bakım masrafları çok yüksek olduğundan, tüm hizmet ömürleri boyunca tam olarak çalışır durumda tutmak önemlidir. Bu çalışmada, dikey bir kazık yarı-batık bir açık deniz yapısının yanına çarptığında ortaya çıkan yüklerin bir çarpışma analizi yapılmıştır. İki düzlem incelenmekte olup, örneğin, ponton tarafına paralel düşey kazık ve dikey kazık ile ponton kenarı arasındaki küçük bir açıya sahip bir eğimli platform kılıfı gibi bir düzlem darbe durumu. Mevcut çalışmadan elde edilen sonuçlar ve görüşler özetlenmiştir.
Offshore units are known as complex facilities that can lead to serious impacts and losses, such as human lives, environmental disasters and the complete loss of the structure. In addition, since the cost associated to their construction and maintenance is very high, it is important to keep them fully operational throughout their whole service life. In this study, an impact analysis is performed that the loads arising when a vertical pile strikes against the side of a semisubmersible pontoon structure. Two cases are being investigated, such as one plane impact case with the vertical pile parallel to the pontoon side and one tilted platform case with a small angle between the vertical pile and the pontoon side. The results and insights developed from the present work are summarized.

LookUs & Online Makale